Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, lub w izolacji, lub w szpitalu.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz dzieci przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Ze względów bezpieczeństwa opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły lub odbierający dzieci ze szkoły proszeni są o pozostanie przed wejściem do budynku szkoły:

a)   1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)   dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)   dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m

 • Zapewnienie uczniom bezpłatnego dowozu i opieki do szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.
 • Natychmiast po wejściu do szkoły uczniowie oraz pracownicy szkoły, a także inne osoby (których pobyt na terenie szkoły jest uzasadniony) dezynfekują ręce zgodnie z instrukcją.
 • Przebywanie w szkole osób z zewnątrz (bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych) jest ograniczone do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) i w wyznaczonych obszarach (sekretariat szkoły).
 • Opiekunowie są zobowiązani do przekazania wychowawcom aktualnych numerów telefonów pozwalających na natychmiastowy kontakt pracownika szkoły z opiekunem w sytuacji pojawienia się u dziecka objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
 • Preferowanymi formami kontaktów opiekunów z wychowawcami/nauczycielami są telefon i Internet.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy (np. temperaturę 37,5oC i powyżej, kaszel, katar)  mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, uczeń zostanie odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu – niezwłocznie zostaną powiadomieni opiekunowie o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
 • Przed wejściem na lekcje informatyki uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach dzieci nie powinny udostępniać swoich rzeczy innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) rzeczy.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem po każdym dniu zajęć.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć będą wietrzone.
 • W czasie przerw uczniowie będą zobowiązani do przebywania na boisku szkolnym. W sytuacji złych warunków atmosferycznych (np. opady, wiatr, niska temperatura) uczniowie przechodzą do sal, w których mają lekcje i podczas przerwy pozostają w salach (powinny być wietrzone) pod opieką nauczyciela, z którym będą mieli zajęcia.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami do sytuacji koniecznych.
 • W bibliotece szkolnej obowiązuje okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły będą wdrażane zalecenia powiatowego inspektora sanitarnego, m.in. ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku, w których przebywała osoba zakażona.

Materiały MEN - https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol--samorzady-i-dyrektorzy-gotowi-na-rozpoczecie-nowego-roku-szkolnego--konferencja-prasowa-w-men 

List Ministra Edukacji Narodowej - https://www.gov.pl/web/edukacja/list-ministra-edukacji-narodowej-z-okazji-rozpoczecia-roku-szkolnego-20202021